Labordiagnosztika – Koronavírus szűrés

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A Tisza Medical Group Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1165 Budapest, Dóra tér 5. 1. emelet 2. telephely: 6721 Szeged, Teleki utca 9. adószám: 24184148-1-42) által nyújtott humán-egészségügyi szolgáltatás, labordiagnosztikai szolgáltatás igénybevételéhez.

I. Általános rendelkezések

 1.1. A Tisza Medical Group Kft.– a továbbiakban: DermaMedical Szakorvosi járóbeteg és Orvos-Esztétikai Központ – privát finanszírozású humán-egészségügyi, labordiagnosztikai szolgáltatás nyújtására jogosult gazdasági társaság, mely a hatályos jogszabályok és szakmai protokollok alapján a tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyekkel, tárgyi és személyi feltételekkel rendelkezik.

1.2. Jelen általános szerződési feltételek – továbbiakban: ÁSZF – a Magánklinika és a privát finanszírozású humán-egészségügyi, labordiagnosztikai szolgáltatást – a továbbiakban: Szolgáltatás – igénybe vevő páciens – a továbbiakban: Páciens – között létrejött kezelési szerződés általános, a szerződésben külön nem szabályozott feltételeit tartalmazza, amely a felek közötti szerződés rendelkezésének minősül. Jelen ÁSZF a Felek között létrejött szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

1.3. Az ÁSZF-et a Páciens a kezelési szerződés (betegregisztráció, beleegyező nyilatkozat) aláírásával egyidejűleg magára nézve kötelezőnek ismeri el, egyben kijelenti, hogy a tartalmát megismerte és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

1.4. A Magánklinika jogosult az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított ÁSZF a Magánklinika honlapján (www.dermamedical.hu) történő közzététellel válik hatályossá.

1.5. Jelen ÁSZF 2020. május 20. napján lépett hatályba és visszavonásig vagy módosításig érvényes.

1.6. Jelen ÁSZF utoljára módosítva: 2021. 06. 25.-én.

 

II. A humán-egészségügyi szolgáltatásról

2.1. A Szolgáltatást a Magánklinika a közte és a Páciens között létrejött kezelési szerződés (betegregisztráció, beleegyező nyilatkozat) alapján végzi a Páciens szabad önrendelkezési jogának biztosítása mellett.

2.2. A Szolgáltatás teljesítéséhez nélkülözhetetlen a szerződő felek együttműködése. Páciens az együttműködés keretében – a Szolgáltatás jellegéből eredően – köteles a Magánklinikát, az illetékes szakasszisztens, vagy orvos kollégát tájékoztatni mindazon tényről és körülményről, amelyek a kórismeret megállapításához, a megfelelő kezelési terv előkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez szükségesek. Páciens tudomásul veszi, hogy egyes kezelések esetén külön tájékoztató és a humán-egészségügyi szolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés, beleegyező – nyilatkozat aláírására szükség van a részéről. Amennyiben a Páciens a szerződéses és jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy a Magánklinika mentesül az ebből eredő következmények viselése alól, ezekért a Magánklinikát, vagy a kezelő orvost sem szakmai, sem anyagi felelősség nem terheli.

2.3 A kezelés / vizsgálat során a kezelést végző orvos és az ellátásban részt vevő más személyek lehetnek jelen, valamint akinek jelenlétéhez a páciens hozzájárult.

 

III. A klinika által nyújtott labordiagnosztikai és koronavírus szűrés szolgáltatások

3.1. Klinikánk a vonatkozó szakmai szabályok betartása mellett labordiagnosztikai és koronavírus szűrés szolgáltatásokat nyújt mind lakossági mind pedig céges-csoportos- vállalati szűrés keretében is.

3.2. A labordiagnosztikai és koronavírus szűrés vizsgálatok igénybe vehetőek klinikánk telephelyén valamint helyszíni kiszállás keretében. ( a kiszállásos szűrés kiszállási díj köteles)

3.2. Klinikánk labordiagnosztikai szolgáltatás nyújtásában illetékes szakmai partnere a SYNLAB Hungary Kft. Mind a labordiagnosztikai mind pedig a koronavírus szűrés keretében levett RT-PCR és IgG Antitest minták is a SYNLAB Hungary Kft. laborjába kerülnek beküldésre kiértékelés és eredményközlés céljából.

3.3 Klinikánk mint Szolgáltató kijelenti, hogy jogosult a Szolgáltatás nyújtására és szavatolja, hogy egészségügyi személyzete megfelel a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételeknek.

3.4.  A koronavírus szűréshez használt és alkalmazott gyorstesztek mindegyike hivatalos magyar orvosdiagnosztikai eszköz forgalmazótól származik, rendelkezik EU minősítéssel, magyar OGYEI engedéllyel valamint CE, IVD jelzéssel egyaránt!

3.5. A teszteredmények minden esetben rögzítésre kerülnek az EESZT (elektronikus tér felületén) valamint pozitív PCR, Antigén gyorsteszt és pozitív Szerológiai gyorsteszt IgM eredmény esetében az OSZIR járványügyi szakrendszerben is!

 

IV. A Szolgáltatás díjazása

4.1. A Magánklinika a Szolgáltatást OEP által nem finanszírozott humán-egészségügyi szolgáltatásként nyújtja, ezért a Szolgáltatás díjköteles. A Szolgáltatás ellenértékét (a továbbiakban: Díj) a Páciens köteles a Magánklinika mindenkor hatályos és a honlapján közzétett árjegyzék szerint megfizetni.

4.2. Az árjegyzék részletesen tartalmazza a páciens számára kötelezően fizetendő díjak összegét.

4.3. Páciens a Szolgáltatás igénybevételekor hatályos Díj összegét az előjegyzéssel elfogadja.

4.4. A Díj megfizetése a kezelés igénybevételével egyidejűleg, a Magánklinika által kiállított számviteli bizonylat ellenében kerül sor.

4.6. A Magánklinika a közzétett árjegyzéket jogosult bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított árjegyzék szerinti díjak az árjegyzéknek a Magánklinika honlapján történt közzétételét követően hatályosak.

4.7. Cégek-csoportok esetében a szolgáltatás kiszállással történő igénybevétele külön kiszállási és vagy rendelkezésre állási díjköteles!

4.8. A kiszállási díj / rendelkezésre állási díj minden esetben a Megrendelő által közölt létszám, helyszín, idő, kapacitás és távolság függvényében kerül egyénileg meghatározásra egyéni kalkuláció alapján melyet a Megrendelő számára e-mailben árajánlat és tájékoztatás formájában klinikánk megküld. Az árajánlat megküldését követően a szolgáltatás megrendelése a klinikánk részére visszaküldött és kitöltött „eseti megrendelőlap” megérkezésétől tekinthető végleges megrendelésnek. A Megrendelő a cégszerűen aláírt és bélyegzővel ellátott eseti megrendelőlap visszaküldésével elfogadja klinikánk árajánlatát az e-mailben előzetesen megküldött tudnivalókkal, és feltételekkel együtt.

4.9. Cégek-csoportok szűrése esetén rendszeres szűrést is biztosítunk cégek, vállatok, csoportok számára. A rendszeres szűrés minden esetben a Szolgáltató és a Megbízó által aláírt  megbízási szerződés, valamint az előzetes e-mailben megküldött árkalkuláció és tájékoztató alapján történik.

 

V. A Szolgáltatás igénybevételének menete

5.1 Időpontot telefonon, e-mailben vagy a honlapon található űrlap kitöltésével lehet igényelni. 

5.2 Labordiagnosztikai mintavételre előzetes időpont egyeztetést kötelező.

5.3. Koronavírus szűrés (mintavétel / szűrés) esetében előzetes időpont egyeztetés kötelező.

5.4. Klinikánkon lehetőséget biztosítunk sürgősségi mintavételi időpontra, sürgősségi felár ellenében a honlapon jelzett árjegyzék alapján.

 

VI. Időpont lemondási feltételek

- Klinikánkon az időpontfoglalás kizárólag abban az esetben tekinthető érvényes foglalásnak, ha azt telefonon, vagy e-mailben illetékes kollégánk visszaigazolta!

- Amennyiben a Páciens az előjegyzett időpontra nem tud megjelenni, úgy az időpontot lemondani telefonon és e-mailben is lehetősége van.

 

VII. Fizetési feltételek

7.1 Klinikánkon a labordiagnosztikai és koronavírus szűrés szolgáltatás díját az alábbiak szerint van lehetőség rendezni:

 - készpénzben

- bakkártyás fizetéssel. (VISA, MASTERCARD)

 

VIII. Árak / Akciók

8.1.A fizetendő szolgáltatás díjára minden esetben a honlapon aktuálisan szereplő árjegyzék irányadó. Akciós, promóciós áraink kizárólag a megjelölt időszakra érvényesíthetőek, egyéb kedvezménnyel össze nem vonhatóak.

 

IX. A betegtájékoztatásról, kezelési hozzájáruló nyilatkozatról

9.1 A Páciens tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások igénybevételéhez páciens regisztrációs dokumentáció, és beleegyező nyilatkozat aláírása szükséges.

9.2. A Páciens a Szolgáltatás igénybevétele előtt részletes szóbeli tájékoztatást kap a szolgáltatás teljes menetéről. Páciens tudomásul veszi, hogy amennyiben külön írásban nem kéri, úgy a Magánklinika által rendszeresített formanyomtatványok, tájékoztató, beleegyező nyilatkozat és betegregisztrációs lap elegendőnek tartja az adott Szolgáltatás igénybevételhez és azok aláírásával elismeri, hogy kellő előzetes tájékoztatásban részesült. A további tájékoztatási igényéről lemond.

9.3. Páciens tudomásul veszi, hogy amennyiben a jogszabály által előírt, vagy a Magánklinika által kért tájékoztató, vagy belegyező és állapotfelmérő nyilatkozatok aláírását megtagadja, úgy a Magánklinika jogosult a Szolgáltatás nyújtását megtagadni és amennyiben ezzel összefüggésben költsége merült fel, úgy azt a Pácienssel szemben érvényesíteni.

9.4 A páciens vizsgálatával és gyógykezelésével kapcsolatos adatokat az egészségügyi dokumentáció tartalmazza. Az egészségügyi dokumentációt úgy kell vezetni, hogy az a valóságnak megfelelően tükrözze az ellátás folyamatát. A Klinika maga alakítja ki a dokumentáció tárolás szabályait, lehetőségeit figyelembe véve. A dokumentumok védelmét az illetéktelen hozzáférés-, eltulajdonítás, meghamisítás, valamint fizikai megsemmisülés ellen biztosítani kell.

 

X. Adatvédelem

10.1 A Szolgáltatás igénybevételéhez nélkülözhetetlen a Páciens személyes adatainak rögzítése. Magánklinika köteles a Páciens személyes adatait a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezelni, azokat kizárólag a jogszabályban feljogosított személyek részére adhatja ki.

10.2 Az adatvédelem és az adatkezelés személyi hatálya kiterjed · az adatkezelőre; · az adatkezelő minden munkavállalójára és közreműködő partnereire, pácienseire és a Klinikával kapcsolatba lépő személyekre · akik az adatkezelő informatikai rendszerében: szoftver készítésével vagy módosításával, hardver alkalmazásával és/vagy változtatásával, adatbevitellel és/vagy adatfelhasználással kapcsolatos tevékenységet végeznek;

10.3 Az egészségügyi és személyazonosító adatok a következő célok elérése érdekében kezelhetőek: a) az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, b) a Klinika eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is, c) az érintett egészségi állapotának nyomon követése, d) a népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele, e) a betegjogok érvényesítése.

10.4 Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntesen megadott hozzájárulása, valamint bizonyos adatkezelések esetén törvény rendelkezése.

10.5 Jelen ÁSZF elfogadása az adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozatnak minősül. Jelen ÁSZF az érintett tájékoztatásának minősül.

10.6 A Klinika törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelésének alábbi elvei maradéktalanul érvényesüljenek: - személyes adat kezelésére csak meghatározott célból kerül sor; - az adatkezelés minden szakaszában megfelel ezen célnak, ide értve a kezelt adatkört is; - a személyes adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes; - az adatok pontosak, teljesek és időszerűek; - ha az érintett azonosítása nem szükséges, az adatkezelés úgy módosul, hogy az érintettet az adat alapján azonosítani ne lehessen; - az érintettek jogai megfelelően érvényesülnek.

10.7 Az adatokhoz a Klinika érdekkörében eljáró azon személyek – így különösen megbízottak, munkavállalók – férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak. A kezelt adatokat a Klinika csak abban az esetben továbbítja, vagy teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára, ha ehhez az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy ezt törvény elrendeli.

10.8 A Klinika az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak a Klinika döntéseinek végrehajtására jogosult, a Klinika utasításainak megfelelően. Az adatfeldolgozó igénybe vétele a Klinika felelősségét nem érinti. Az adatfeldolgozó az egyes papíralapú dokumentumok elektronikus megőrzésével kapcsolatos feladatokat, az informatikai szolgáltatások nyújtását, az adatok tárolásával kapcsolatos technikai feladatokat végzi.

10.9 A Klinika minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 

XI. Vegyes és záró rendelkezések

11.1. Orvosi titok védelme: A Klinikát, valamint a szolgáltatóval alkalmazotti jogviszonyban álló más személyt a beteg egészségi állapotával kapcsolatos adat, továbbá a munkavégzéssel kapcsolatosan tudomására jutott egyéb adat vonatkozásában időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli. A titoktartási kötelezettség független attól, hogy az adatokat milyen módon ismerte meg. A titoktartási kötelezettség tehát nemcsak a kezelést végző orvost, illetve a szakdolgozókat köti, hanem az intézmény minden dolgozóját. A Klinikát – az igazságügyi orvosszakértő kivételével - a titoktartási kötelezettség azzal a betegellátóval szemben is köti, aki a beteg gyógykezelésében nem működött közre, kivéve, ha az adatok a gyógykezelt személy további gyógykezelése érdekében szükségesek. A titoktartási kötelezettség alól írásban felmentést adhat a páciens, vagy törvényen alapuló adatszolgáltatási kötelezettség.

11.2 Felek a kezelési szerződésből eredő esetleges jogvitájukat elsődlegesen békés úton, egyeztetés útján kívánják rendezni. Amennyiben a peren kívüli tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy felek az értékhatár függvényében alávetik magukat a Szegedi Járásbíróság, vagy a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

11.3. Jelen ÁSZF-ben és a kezelési szerződésben nem rendezett kérdések tekintetében a magyar jog az irányadó. A felek szerződéses jogviszonyára irányadó, vonatkozó jogszabályok különösen az alábbiak: · az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény · az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény · az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény · az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásáról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm.rend. · az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003 (X.20.) ESZCSM rendelet · a Polgári Törvénykönyv · a Magánklinikánál érvényben lévő szakmai protokollok · Európai Adatvédelmi Rendelet GDPR - Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete.